1. Dietary arginine requirement of juvenile blunt snout bream, Megalobrama amblycephala

  Mingchun Ren; Yingjie Liao; Jun Xie; Bo Liu; Qunlan Zhou; Xianping Ge; Honghong Cui; Liangkun Pan; Ruli Chen;
  http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2013.08.021
  AQUACULTURE - 被引用次数:17 时间:2013 导出 [打开HTML->sci-hub]
 2. Dietary threonine requirement of juvenile blunt snout bream (Megalobrama amblycephala...

  Habte-Michael Habte-Tsion; Bo Liu; Mingchun Ren; Xianping Ge; Jun Xie; Qunlan Zhou; Linghong Miao; Liangkun Pan; Ruli Chen;
  http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2014.12.018
  AQUACULTURE - 被引用次数:5 时间:2015 导出 [打开HTML->sci-hub]
 3. Establishment of fertile tetraploid population of blunt snout bream (Megalobrama amblycephala...

  Shuming Zou; Sifa Li; Wanqi Cai; Jinliang Zhao; Huaiyu Yang;
  http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2004.05.020
  AQUACULTURE - 被引用次数:21 时间:2004 导出 [打开HTML->sci-hub]
 4. Transcriptome Analysis and SSR/SNP Markers Information of the Blunt Snout Bream (Megalobrama amblycephala...

  Zexia Gao; Wei Luo; Hong Liu; Cong Zeng; Xiaolian Liu; Shaokui Yi; Weimin Wang;
  http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0042637
  PLOS ONE - 被引用次数:65 时间:2012 导出 [打开HTML->sci-hub]
 5. Optimum feeding frequency of juvenile blunt snout bream Megalobrama amblycephala

  Hong-Yan Tian; Ding-Dong Zhang; Xiang-Fei Li; Chun-Nuan Zhang; Yu Qian; Wen-Bin Liu;
  http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2014.11.032
  AQUACULTURE - 被引用次数:1 时间:2015 导出 [打开HTML->sci-hub]
 6. Maternal inheritance of Nanog ortholog in blunt-snout bream

  Miao Yu; Ting Xue; Tiansheng Chen; Jian Fang; Qihua Pan; Yu Deng; Lingyu Li; Kai Chen; Yizhou Wang;
  http://dx.doi.org/10.1002/jez.b.22760
  被引用次数:0 时间:2017 导出 [打开HTML->sci-hub]
 7. Characterization of Allergens Isolated from the Freshwater Fish Blunt Snout Bream (Megalobrama amblycephala...

  Rong Liu; Hari B. Krishnan; Wentong Xue; Chuyi Liu;
  http://dx.doi.org/10.1021/jf103942p
  J AGR FOOD CHEM - 被引用次数:10 时间:2011 导出 [打开HTML->sci-hub]
 8. Dietary choline requirement for juvenile blunt snout bream, Megalobrama amblycephala

  G.-Z. Jiang; M. Wang; W.-B. Liu; G.-F. Li; Y. Qian;
  http://dx.doi.org/10.1111/anu.12001
  被引用次数:0 时间:2012 导出 [打开HTML->sci-hub]
 9. Dietary biotin requirement of juvenile blunt snout bream, Megalobrama amblycephala

  Y. Qian; X.-F. Li; C.-X. Sun; G.-Z. Jiang; W.-N. Xu; Y. Wang; W.-B. Liu;
  http://dx.doi.org/10.1111/anu.12114
  被引用次数:0 时间:2014 导出 [打开HTML->sci-hub]
 10. Dietary isoleucine requirement of juvenile blunt snout bream, Megalobrama amblycephala

  M. Ren; H.-M. Habte-Tsion; B. Liu; L. Miao; X. Ge; J. Xie; Q. Zhou;
  http://dx.doi.org/10.1111/anu.12396
  被引用次数:0 时间:2015 导出 [打开HTML->sci-hub]
Copyright © 2015 blunt snout bream的搜索结果由GYCC学术搜索提供 - 意见反馈 >>小额捐赠|打赏